Skip to main content

Bu yazımızda Gürcan Partners kurucu ortağı Av. Bedrettin Gürcan web sitesi sözleşmeleri ve diğer hukuki metinlerden bahsetmektedir.

Son yıllarda e-ticaret siteleri hızlı bir atağa geçmesiyle hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren bir e-ticaret girişimi bulunmaktadır. Ancak çok büyük hacme sahip de olsa, çok sınırlı satış da yapsa tüm e-ticaret siteleri aynı hukuki düzenlemelere uymak zorundadır. Çalışmamızda e-ticaret ve diğer tüm internet sitelerinde bulunması gereken birtakım hukuki metinlere değinmeye çalışacağız.
Bir internet sitesinde bulunması gereken hukuki metinlere sırasıyla gelirsek;

KULLANICI/ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Üyelik gerektiren internet sitelerinde bazen site kullanımı için öncelikle kullanıcıların üyeliğini zorunlu tutmakta, bu üyelik işlemini ise kullanıcıların bir takım kişisel bilgileri aldıktan sonra kullanıcı/üyelik sözleşmesini onaylatarak tamamlamaktadır. Bu sözleşmede;

 • Kullanıcının Hak Ve Yükümlülükleri
 • Hizmet Sağlayıcının Hakları
 • Kullanım Koşulları
 • Üyelik Süresince Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Hizmetler ve Koşulları (üyelik ücreti vs var ise belirtilmelidir)
 • Ve Varsa Diğer Bağlantılı Metinlere Atıflar
 • İhtilaf Veya Zarar Oluşması Halinde Yapılacaklar

Yer alır. Üye ile internet sitesi arasındaki hukuki bağ bu sözleşme ile kurulmaktadır.
İnternet sitesi üzerinden herhangi bir suç işlenmesi, maddi/manevi zararlara sebebiyet verilmesi veya ihtilaf halinde üyelik sözleşmesini onaylayan kullanıcı eylemlerinden ve sözleşmeyi ihlal etmekten bizzat sorumlu olacaktır.

Şu ana kadar 400’ün üzerinde firmaya yardımcı olduk.

See More

KULLANIM KOŞULLARI

Adından da anlaşılacağı üzere bu koşulları internet sitesi tek taraflı olarak belirlemekte ve site ziyaretçileri bu koşullara siteyi ziyaretleri ile birlikte kendiliğinden tabi olmaktadırlar.
Kullanım koşulları üyelik sistemi olmayan sitelerde tercih edildiği gibi üyelik sistemine sahip sitelerde de bulunabilir. Zira burada kullanıcıların onayı alınmaksızın kullanıcıların her koşulda uyması gereken koşullar yer almaktadır. Uygulamada üyelik sözleşmesinin içinde de düzenlemekle birlikte ayrı olarak da düzenlenmesi site lehine olacaktır. Zira hiçbir onay gerekmeksizin uyulması gereken koşullar söz konusudur.

Kullanım Koşullarında;

 • Kullanıcıların Siteyi Kullanırlarken Tabi Oldukları Koşullar
 • Site Kullanım Şekli
 • Sitenin Ticari Markasına, Fikri Mülkiyet ve Telif Haklarına İlişkin Uyarılar
 • Sitenin Sorumluluğunu Sınırlandırmasına Yönelik Maddeler
 • İnternet Sitesinde Suç Oluşturan Hareketler

yer alır.
Kullanım koşullarında ; ‘’SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, …………… tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.’’ gibi maddelerle kullanım koşullarında değişiklik yapma hakkı maddesi de konulabilir.
Ancak kullanım koşulları tek taraflı olarak hazırlandığından kapsamının kullanıcı onayı gereken (kişisel verilerin kullanımı, gizlilik vb. ) yetkileri içermemesi gerekmektedir.
Zira ‘’Site hizmetlerinden yararlanan kişi, kişisel verilerinin kullanılmasını kabul etmiş sayılır.’’ gibi maddeler konulsa dahi bile hukuken geçersiz sayılacaktır. Kaldı ki karşı tarafın genelde tüketici vasfında olması kullanıcının korunmasını gerektirmektedir.

Gürcan Partners bu kuruluşların kurumsal üyesidir:

E-TİCARET SİTELERİ AÇISINDAN BAKACAK OLURSAK;

29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Tüketici Kanunu gereği elektronik ortamda ticaret yapacak şirketlerin bulundurması gereken iki adet hukuki metin vardır. Bu web sitesi sözleşmeleri Mesafeli Satış Sözleşmesi ile Ön Bilgilendirme Formudur.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 5. Maddesinde ön bilgilendirmeyi düzenlemiştir. Buna göre;

 ‘’Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, aşağıdaki hususların tamamını içerecek şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilmek zorundadır.’’

Ön bilgilendirme formunun amacı; alıcının satıcı hakkında bir kanaate varması ile alacağı ürün maliyetini tam öğrenmesinin sağlanmak ve şikâyet, cayma gibi haklarını ne şekilde kullanacağı hakkında önceden bilgilendirmektir.

Ön bilgilendirme formu ile tüketiciye şu bilgiler sunulmalıdır;

 • Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
 • Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,
 • Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasınaimkân veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeriiletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,
 • Satıcı veya sağlayıcının tüketicininşikâyetlerini iletmesi için belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,
 • Mal veya hizmetin tüm vergilerdâhil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,
 • Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet, (Telefonla satış da mesafeli satıştır)
 • Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcınınşikâyetlere ilişkin çözüm yöntemleri,(Uyuşmazlıkların nasıl çözüleceğine ilişkin bilgilendirme yapılmalıdır.)
 • Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,(Bu şartları kanun ve yönetmelik birlikte belirlemektedir)
 • Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,
 • 15 inci madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,
 • Satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,
 • Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,
 • Satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,
 • Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

Bu bilgiler, mesafeli sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve taraflar aksini açıkça kararlaştırmadıkça bu bilgiler değiştirilemez. Yani ön bilgilendirme sonrası yapılacak mesafeli satış sözleşmesindeki hükümler ön bilgilendirme formundakiyle aynı olmalıdır. Zira ön bilgilendirme formu satış sözleşmesinin bir parçası konumundadır.

Yukarıda belirtilen ek masrafların ön bilgilendirme formu ile belirtilmemesi halinde tüketici bu bedelleri karşılamak zorunda değildir.

İlgili Yönetmelik ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükünün satıcı veya sağlayıcıya ait olduğunu düzenlemiştir. İspat için elektronik ticaret sitesi tüketicinin ön bilgileri edindiğini teyit etmek/onaylatmak zorundadır. Ön bilgilerin tüketiciye verilmediği tespit edilir ise, yapılan satış işleminin iptaline, tüketicinin borçlu olmadığının tespitine ve satılan malların iadesine karar verilebilir.

Ayrıca bu formun şekli de düzenlenmiştir; kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak

 • En az on iki punto büyüklüğünde
 • Anlaşılabilir bir dilde, açık
 • Sade ve okunabilir bir şekilde
 • Satıcı veya sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmek zorundadır.

Tüketici bu bilgileri ödeme yükümlülüğü doğmadan öğrenmelidir. Ayrıca ödeme araçları ve gönderim kısıtlamalarını da en geç siparişte vermeden önce açık-anlaşılabilir şekilde belirtmelidir.

Ücretsiz bir ön görüşme planlayın

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Web sitesi sözleşmeleri arasında en önemli olanlardan biri mesafeli satış sözleşmeleridir.
29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Mesafeli Sözleşmeyi:

’’Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeler’’
olarak tanımlamıştır.

Yine 28835 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun da 48. Maddesinde işbu sözleşmeyi yönetmeliğe paralel olarak düzenlemiştir.
Kanun koyucu belli alanlardaki girişimleri yönetmelik kapsamı dışında bırakmıştır. Bu sebepten kapsam dışı alanlar genel hükümlere tabi olmakta, özel düzenleme olan yönetmelik hükümleri onları kapsamamaktadır. Kapsam dışı alanlar;

 • Finansal hizmetler,
 • Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar,
 • Halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı,
 • Bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,
 • Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,
 • Konut kiralama,
 • Paket turlar,
 • Devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,
 • Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi,
 • Ön bilgilendirme, ilave ücret yükümlülükleri saklı kalmak koşuluyla yolcu taşıma hizmetleri,
 • Malların montaj, bakım ve onarımı,
 • Bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler

Bu kapsam dışı alanlar dışında yapılacak mesafeli satışlar için bu yönetmelik hükümleri geçerli olacaktır. Ancak bu alanların da Tüketicinin Korunması Hak. Kanun hükümlerine tabi olduğu unutulmamalıdır. Zira Tüketici Kanunu 49, 50, 51. maddeler finansal hizmetler, paket turlar, devre tatiller hakkında özel olarak düzenlemiştir.
Mesafeli Satış Sözleşmesinde ön bilgilendirme formundaki tüm bilgiler aynen yer almalı, mal veya hizmet ile satış işleminin ayrıntıları yer almalıdır. Her satış işlemi için ayrı bir mesafeli satış sözleşmesi düzenlenmelidir. Sözleşmede satıcının taahhütleri de yer alır. Sözleşmenin satış işleminden önce alıcıya onaylatılması gerekmektedir. Sözleşmede;

 • Ön Bilgilendirme Formunda Yer Alan Bilgiler
 • Satılan Ürün& Hizmetin Ayrıntıları
 • Satış Fiyatı (Kargo ve Vergiler Dâhil Olmalı -Zira bildirilmeyen bedellerden tüketici sorumlu değil)
 • Cayma Hakkı

Mal satışlarında malın teslimi 30 günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bu süre hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde hizmetin ifa edildiği gün, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde de malın teslim alındığı sürede başlar.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. maddesinde cayma hakkının istisnalarını düzenlenmiştir. ( Tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar vd.)

Bedelin TL olması zorunluluğu kaldırılmış olsa da fatura bedelinin TL karşılığı yazılmalıdır.

Tüketici, ödeme yapmadan önce verdiği siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği konusunda bilgilendirilmelidir. Bu konuda ödeme araçları bilgileri girildikten sonra (Kredi Kartı, BKM Ekspress, Paypal vb) sipariş ver butonuna basılmasıyla ekranda çıkacak onay butonuyla bu bilgilendirme yapılabilir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 77. maddesinde;

‘’Bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü, 26 ncı, 30 uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54 üncü ve 57 nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit EDİLEN HER BİR İŞLEM VEYA SÖZLEŞME için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.’’

şeklinde düzenlemiştir. Yukarıda bahsettiğimiz yükümlülüklere aykırılık tespit edilmesi halinde e-ticaret siteleri ağır cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalabilir.

Yine yönetmeliğin 20. maddesi;

 ‘’Satıcı veya sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklamak zorundadır.’’

şeklinde saklama ve ispat yükümlülüğünü  düzenlemiştir.

Ayrıca satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi malların veya ifa edilen hizmetlerin ayıpsız olduğunu ispatla yükümlüdür. Bu düzenlemenin altında yatan sebepse bu mal veya hizmetlerin cayma hakkının istisnalarından olmasıdır.

Mesafeli satış sözleşmesi içeriğine dahil edilmek suretiyle delil sözleşmesi yapılabilmektedir. HMK 193. maddesinde;

‘’Taraflar yazılı olarak veya mahkeme önünde tutanağa geçirilecek imzalı beyanlarıyla kanunda belirli delillerle ispatı öngörülen vakıaların başka delil veya delillerle ispatını kararlaştırabilecekleri gibi; belirli delillerle ispatı öngörülmeyen vakıaların da sadece belirli delil veya delillerle ispatını kabul edebilirler.’’

 şeklinde delil sözleşmesini düzenlenmiştir.

Sözleşmeye;

 ‘’ Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (ticari defter ve kayıtlar, bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur’’

gibi bir delil anlaşmasının konulması hukuki aşamada e-ticaret sitesinin kayıtlarının delil niteliğini güçlendirecektir. 

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ & POLİTİKASI

Gizlik Sözleşmesi veya diğer adıyla politikası sitenin kullanıcıların e-ticaret sitesi olsun-olmasın siteyi kullandıkları sırada;

 • Hangi Verilerinin Toplandığını,
 • Kullanıcının Kendi Rızası İle Verdiği Bilgiler (Ör: Üyelik Bilgileri)
 • Kullanım Sırasında Site Tarafından Alınan Bilgiler (Hangi ürünlerin daha çok tıklandığı, hangi ürünlere daha ilgili olunduğu vb.)
 • Üçüncü Taraflardan Toplanabilecek Bilgiler (Varsa eğer; arkadaşınızı üye olarak önerme vb. hallerde) 
 • Toplanan Verilerin Ne Şekilde Hangi Amaçla Kullanılacağını, (Pazarlama, ürün geliştirme, istatistik vb.)
 • Bu Verilerin Kimlerle Paylaşıldığını,
 • Ne Kadar Süre İle Tutulduğunu,

içerir.

 Kullanıcılar da internet sitenize veya uygulamanıza girerek veya üye olurken tıklamak suretiyle üyelik sözleşmesi ile birlikte veya ayrı olarak gizlilik politikasına onay verebilirler. Kullanıcıların, kişisel verilerinin nasıl kullanılacağını onay verdikleri bu metinler içinde açıkça görebilmeleri gerekir.

Burada kanun koyucu 29417 sayılı Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.

Beşinci maddesinde;

 ‘’Hizmet sağlayıcının, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için kendisi tarafından önceden onay alınır. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.’’

şeklinde düzenleyerek kullanıcının onayını aramıştır

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu da 51. Maddesinde Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunmasını düzenlemiştir.

Yine 29457 Sayılı Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik de onuncu maddesinde kişisel verilerin korunmasını düzenlemiş, ikinci bendinde;

‘’Kişisel veriler, ilgili kişinin açık irade beyanını içerecek şekilde önceden alınan onayı olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılamaz, işlenemez ve başka amaçlarla kullanılamaz.’’

Görüleceği üzere özünde bu bilgilerin başka kişilerle paylaşılamaması gerekir. Ancak resmi mercilerden gelen yazılı talepler doğrultusunda bu bilgilerin paylaşabileceği bilgisinin gizlilik sözleşmesinde yer alması yararlı olacaktır.

Kullanıcıların internet sitesi tarafından toplanılan kişisel verilerini nasıl değiştirebileceklerini veya silebileceklerini de gizlilik politikası ile gösterilmelidir.

Özetlemek gerekirse Gizlilik Politikası kullanıcılardan sağlanan bilgilerin kullanılmasının kapsamını belirleyen ana metin olup bunun hiçbir suretle dışına çıkılmaması gerekmektedir. Verilerin kapsamı aşarak kullanılması yasal düzenlemelerin ihlaline sebep olacağı gibi e-ticaret sitelerini çeşitli para cezaları ile karşı karşıya getirebilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu konusunda daha ayrıntılı bir yazı ileride yayınlayacağız.

DETAYLI ŞİRKET BİLGİLERİ

Türk Ticaret Kanunu 1524. Maddesinde;

‘’ denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.’’
şeklinde düzenlemiştir.

Denetime tabi olan sermaye şirketleri 1 Şubat 2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenerek;

a– Aktif toplamının 50 milyon TL ve üstü Türk Lirası olması,

b- Yıllık net satış hasılatının 100 milyon TL ve üstü Türk Lirası olması,

c- Çalışan sayısının 200 ve üstü olarak belirlenmiştir.

Şeklinde düzenlenmiştir. Eğer internet siteniz bu üç şarttan ikisini üst üste iki hesap dönemi taşırsa internet sitesi açma zorunluluğu bulunacaktır. Zira internet sitesi de nihayetinde bir tüzel kişilik adı altında bu faaliyetini yerine getirdiğinden, bu şartları sağlarsa site içinde veya bu amaca özgüleyeceği başka bir sitede 28663 Sayılı Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre hareket etmek zorunda olacaktır.

Bu yönetmelik altıncı maddesinde;

‘’MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları.’’
gibi birtakım içerikleri sermaye şirketlerinin açması gerekli olan bu internet sitelerinde zorunlu tutmuştur.

Kullanıcı Kullanım Koşulları,

Gizlilik Sözleşmesi,

Üyelik Sözleşmesi

Sadece e-ticaret sitelerinde değil en nihayetinde tüm internet sitelerinde bulunması gerekecek web sitesi sözleşmeleridir.

Kişisel veri yönetmeliği ile internet sitelerinin kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili gerekli olan hukuki metinlere ayrı bir yazıda değineceğiz. Etbis Kaydı yazımızı da okumanızı öneririz.

İnternet Si̇teleri̇ Ve E-ti̇caret Si̇teleri̇nde Bulunması Gereken Hukuki̇ Meti̇nler 

Av. Bedrettin Gürcan I Kurucu Ortak

Tüm hakları saklıdır. İnternet Si̇teleri̇ Ve E-ti̇caret Si̇teleri̇nde Bulunması Gereken Hukuki̇ Meti̇nler isimli bu makalenin tüm hakları Gurcan Partner Uluslararası Hukuk Bürosunu aittir. İşbu yazı sadece bilgi vermek amaçlı olup yazarlar veya firma herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Gurcan Partners İstanbul

ADRES
EMAIL

@: [email protected]

TELEFON

09.00-17.00 (Haftaiçi)

İstanbul Ofisi: +90 850 466 42 60

Daha fazla makale için Gürcan Journal'a göz atın
13 dil / 10 ülke

Gürcan Partners Uluslararası Hukuk Bürosu olarak beş AB ve beş AB dışı ülkede ofisimiz ile hizmet vermekteyiz. Aşağıdaki makalelerimize lütfen göz atın.

Sürecinizin tüm adımlarında size yardımcı olmak için buradayız.

Yakın Zamandaki Gönderiler

ALMANYA’DA ŞİRKET KURMA: OTURUM TÜRLERİ, BAŞVURU SÜREÇLERİ VE İPUÇLARI

| Almanya, Türkçe | No Comments
Bu yazımızda, Almanya'da şirket kurma seçenekleriyle ilgili kapsamlı bilgilere erişebilirsiniz. İş Planı ile Girişimci Oturumu, Yatırım ile Girişimci Oturumu ve İşyeri Sponsorluğu ile Çalışma İzni gibi farklı oturum türlerini ele…

SİNGAPUR’DA ŞİRKET KURMA: KAPSAMLI BİR REHBER

| Singapur, Türkçe | No Comments
Singapur'un gelişen ekonomisi ve iş dostu iklimi, bir iş kurmak isteyen girişimciler için çekici bir konum oluşturuyor. Singapur'da şirket kurma işlemi oldukça basittir ve burada iş yapmanın birçok avantajı bulunmaktadır.…
Almanya'da Gayrimenkul

ALMANYA’DA GAYRİMENKUL ALMAK

| Almanya, Türkçe | No Comments
Bu yazımızda  Gürcan Partners Almanya Ofisinden Av. Hülya Oruç Almanya'da Gayrimenkul Almak konusunu tüm hukuki adım ve detaylarıyla inceleyeceklerdir.
web sitesi sözleşmeleri

İNTERNET SİTELERİ VE E-TİCARET SİTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN HUKUKİ METİNLER

| Türkçe, Türkiye | No Comments
Bu yazımızda GÜRCAN Partners kurucu ortağı Av. Bedrettin Gürcan web sitesi sözleşmeleri ve diğer hukuki metinlerden bahsetmektedir.

Lütfen bizimle iletişime geçin.

24 saat içinde size geri döneceğiz.

  Subscribe to Gurcan Journal

  Sign up to get up-to-date information on legal, tax, and investment news in different countries.