We believe in
Collaboration, Future
and Innovation.

Gerçek Kişilerin Yurtdışı Kar Paylarının Vergilendirilmesi

Gerçek Kişilerin Yurtdışı Kar Paylarının Vergilendirilmesi

Son zamanlarda gerek uluslararası ticaret gerek elektronik ticaret ve ülkeler arası vergi anlaşmaları sonucu yerli sermayenin yurtdışında yatırım yapma eğiliminin artması ile birlikte, Türkiye’ de yaşayan tam mükellef gerçek kişilerin yurtdışından kar payı elde etmeleri yaygın bir hale gelmiştir. Elde edilen bu gelirleri sıralayacak olursak ilgili ülkede bulunan yatırım bankaları veya finansal uygulamalar üzerinden işlem yapılabilen yurtdışı borsalarda olabileceği gibi, gerçek kişilerin yurtdışında bulunan ve doğrudan sahibi oldukları şirketlerden elde ettikleri kar paylarından oluşabilmektedir.

Yazımızda gerçek kişilerin yurtdışından elde ettikleri kar paylarının içinde bulunduğumuz gelir vergisi beyan dönemi içerisinde Türkiye’ ye getirilip vergilendirilmesi ve gelir vergisi açısından değerlendirilmesini ele alacağız. Bu kapsamda Yurtdışı Kar Paylarının Vergilendirilmesi konusunu da ele alacağız.

 

So far we have assisted over 400 companies.

Yurtdışı Kar Paylarının Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu’nun 3’üncü maddesine göre Türkiye’de yerleşmiş gerçek kişiler (tam mükellef), Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden Türkiye’de vergilendirilirler. Aynı kanunun 4’üncü maddesine göre ise yerleşmeden kasıt ikametgâhı Türkiye’de bulunanlar veya bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlardır. Dolayısıyla Türkiye’de ikamet eden ve başkaca bir ülkede ikametgâhı olmayan kişilerin yurtdışından elde ettikleri kar payları ister bankadan olsun ister doğrudan sahip oldukları şirketlerden olsun Türkiye’de gelir vergisine tabiidir.

Herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla rehberliğe ihtiyaç duyuyorsanız, lütfen bize info [@] gurcanconsultancygermanyugg.sg-host.com e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yurtdışı borsalarda işlem gören hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirleri, 8.400 TL’yi geçmesi halinde, herhangi bir istisnaya konu olmadan tümüyle gelir vergisine tabi olacaktır. Elde edilen temettü geliri, yıllık gelir vergisi beyannamesi süresi içerisinde beyan edilmeli ve artan oranlı olan gelir vergisi tarifesi %15 ile %40 arasında vergi yükü taşımaktadır.

Yurtdışında ortağı bulunulan şirketler üzerinden elde edilen ve 7491 sayılı kanunun 8.maddesi 193 sayılı kanunun 22’nci maddesinde yapılan değişiklikle;

Gerçek kişilerce, kanuni ve iş merkezi Türkiye’ de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki kurumların;

  • Ödenmiş sermayesinin en az %50’ sine sahip olunması ve
  • Elde edilen kar payının tamamının elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar (01/04/2024)Türkiye’ ye getirilmesi şartıyla,

Elde edilen kar paylarının %50’si gelir vergisinden istisna edilmiştir.

İlgili düzenleme kurumlar vergisi kanununda da yapılmış olup, kurumların söz konusu kazançları da aynı şartlarla, Kurumlar Vergisi Kanununda yurtdışı iştirak kazançlarına ilişkin diğer şartlar aranmaksızın istisna edilmektedir.

Düzenleme 01/01/2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere 28/12/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Gurcan Consultancy stratejik partneriniz olarak hizmet etmek üzere, kurumsal muhasebeden vergi dosyalamalarınızı yönetmeye kadar her konuda yardımcı olarak, tamamı işletmenizin büyümesini teşvik etmeyi amaçlayan çok çeşitli danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Vergileme yapılırken Türkiye ile temettü elde edilen ülke arasında bir çifte vergiyi önleme anlaşması var ise ÇVÖA incelenip hükümlerine bakılmalıdır. Bazı ülkelerle yapılan ÇVÖA ları ( örnek verecek olur isek Hollanda ), Türk mukimlerinin belirtilen şartları sağlamak koşulu ile elde edilen kar paylarını vergiden muaf tutmuştur. İlgili ülke ile ÇVÖA yok ise, yukarıda belirtilen şartların esasları geçerlidir.

Gerçek Kişilerin Yurtdışı Kar Paylarının Vergilendirilmesi
Gerçek Kişilerin Yurtdışı Kar Paylarının Vergilendirilmesi

Sonuç

Türkiye’de tam mükellef gerçek kişilerin yurtdışından elde ettikleri temettü gelirleri, gelirin elde edildiği ülkeye ve temettü gelirinin niteliğine göre farklı şekillerde vergi yükü taşıyıp vergilendirilmektedir.

Gurcan Partners olarak, sizleri elde etmiş olduğunuz temettü gelirlerinin vergilendirilmesi ile alakalı bilgilendirip, en doğru ve yasal şekilde kazancınızı beyan etmenize yardımcı olabiliriz. Daha detaylı bilgi almak ve hemen beyanınızı uzman vergi danışmanlarımızla düzenlemek isterseniz, lütfen bize [email protected] e-posta adresi üzerinden ulaşın.

Yıllık gelir vergisi beyannamenizi vermek için son gün 1 Nisan 2024.

 

Furkan Berk SMMM