Skip to main content
TürkçeTürkiyeUncategorized

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞI YASAK OLAN ÜRÜNLER

By 13 Şubat 2023No Comments

Bu yazımızda Gürcan Partners kurucu ortağı Av. Bedrettin Gürcan, İnternet Üzerinden Satışı Yasak Olan Ürünler ve bunların dayandığı hukuki dayanakları anlatmaktadır.

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞI YASAK OLAN ÜRÜNLER NELERDİR?

Gelişen internet altyapısı ile internet, toplumun büyük bir kısmının erişimine açılmış ve son yirmi yılda internet en büyük hacme sahip satış kanallarından biri haline gelmiştir. E-ticaret siteleri ise bu hacmin lokomotifidir. Ancak kanun koyucu bir takım ürünlerin satışını yasaklamıştır. Bazı ürünlerin özellikle internet üzerinden satışı yasaklanmışken bazı ürünlerin her türlü kanaldan satışı yasaklanmıştır. Bu çalışma ile internet üzerinden satışı yasak olan ürünler i yasal mevzuat çerçevesinde sizlere sunacağız.

1. REÇETE İLE SATILAN İLAÇLAR

Doktorların vermiş olduğu reçetedeki ilaçların tanıtımı veya satışı İnternet Üzerinden Satışı Yasak Olan Ürünler arasındadır.

Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik ile düzenlenen bu yasak;

İnternetten satış yasağı

Madde 43 – (1) İlaçların ve 42 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen diğer ürünlerin internet veya başka herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz.

(2) Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.

Şu ana kadar 400’ün üzerinde firmaya yardımcı olduk.

See More

2. CİNSEL İÇERİK VE PORNOGRAFİK ÜRÜNLER

Para karşılığında yapılabilecek olan cinsel ilişki konusunda değinen ilanlar internet üzerinden yayınlanamaz. Yetişkinler için hazırlanan cinsel fantezi ürünler ve ya pornografik dergi, VCD, DVD gibi yayınlar müstehcenlik sınırını aştığı takdirde internet üzerinden satışı yapılamamaktadır. Ayrıca Çocuk pornosu ve ya cinsel eğitim veren videolar internet üzerinden asla satışı yapılamaz ürünler arasında bulunmaktadır.(Cinsel eğitim ve benzeri tıbbi yayınlar hariç)

 

Bu konuda İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun şu şekilde düzenlenmiştir;

Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi

Madde 8- İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:

 1. a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yönlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

 5) Müstehcenlik (madde 226),

6) Fuhuş (madde 227), 7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları.

3. ATEŞLİ SİLAHLAR

Kurusıkı, havalı, pompalı, fişek aran, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, ateşli silahların internet üzerinden satışı yapılamamaktadır. Ayrıca bunların yanı sıra biber gazı, elektro şok cihazı gibi kullanılması yasak ürünlerinde satışı engellenmiştir.

 

Bu silahlar ve ya envanterler koleksiyon özelliği taşısa bile satışı yasaklanmıştır. Yani koleksiyon özelliği taşısa dahi ateşli silahlar satılamaz. Koleksiyon özelliği olan, ateşli olmayan, 50 yıl ve öncesinde üretilmiş, kama, hançer, süngü, kın ve benzeri ürünler satılabilir.

 

2521 Sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ise av için kullanılacak silahlar için satıcılık belgesine sahip olmayı şart koşmuş ve başvuruyu aşağıda düzenlemiştir;

 

Madde 10 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre vali ve kaymakamlarca verilecek belgeler aşağıda gösterilmiştir.

Satıcılık (Bayilik) Belgesi: Bu belge illerde münhasıran valilerce verilir. 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamına giren silahların satışını yapmak isteyenler aşağıdaki belgeleri dilekçelerine ekleyerek valiliğe müracaat eder.

             1- İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,

             2- Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu,

             3- Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

             4- 2521 sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak Kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,

             5- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             6- İki adet fotoğraf.

Yani bu belgeye sahip olmadan internet üzerinden av silahı satmak da mümkün değildir. 

4. SAHTE BELGELER

Sahte kimlik, pasaport, diploma gibi belgelerin internet üzerinden satışı yasaklanmıştır. Zira 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu belgede sahteciliği suç olarak düzenlemiştir, belgeleri ise resmi ve özel belge olmak üzere ikiye ayırmıştır. Bu belgelerin satışını yapan internet sitesi bu suçlamalarla karşılaşabilir. Bu sebepten sahte belge satılması da İnternet Üzerinden Satışı Yasak Olan Ürünler listesine girmektedir.

 

Resmi belgede sahtecilik

Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Özel belgede sahtecilik

Madde 207- (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

Madde 208. – Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır

5. TÜTÜN VE MAMÜLLERİ VE ELEKTRONİK SİGARA ALKOLLÜ İÇKİLER

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 3. Maddesinin 1., 2., 5., 11. ve 14. fıkraları gereği olarak; Tütün, tütün mamulleri ve benzeri ürünler ile bu ürünlere ait isim, marka ya da ibare taşıyan ya da bu ürünlere benzeyen ya da bunları çağrıştıran şekillerde olan her türden ürünler ve elektronik sigaraların satışı yasaklanmıştır.

Bu kanunun 11. Maddesinde;

Tütün ürünleri, (…) otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarla satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla taşınamaz.

Ayrıca 27808 Sayılı Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik de bu konuyu düzenlemiş olup;

Madde-11/3: Alkollü içkilerin adını veya markasını içeren alan/alt alan adı kullanılmak suretiyle bu ürünlerin reklam ve tanıtımına yönelik olarak internet sitesi açılamaz.

Madde-26-3/f: Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin, internet ortamında tüketicilere satışının yapılması halinde, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda öngörülen usullere göre erişimin engellenmesine karar verilmek üzere ilgili mercilere bildirilir ve bu karar hakkında da 5651 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. şeklinde düzenlemiştir.

6. TELİF HAKKINA SAHİP ÜRÜNLER

Ülkemizde “telif hakları” olarak da bilinen, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eserleri üzerindeki haklar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile korunmaktadır.

FSEK ile eser sahipleri yanında, bağlantılı hak sahipleri adı altında, eserin kamuya sunulmasında rol alan kişiler de korunmuştur. İşbu yasaya göre, bağlantılı hak sahipleri şunlardır: i) İcracı sanatçılar, ii) Fonogram (plak) yapımcıları, iii) Radyo-TV yayın kuruluşları ve iv) Film yapımcıları

Her türlü eser, fonogram, yapım ve radyo televizyon kuruluşlarının gerçekleştirdikleri yayınları üzerindeki haklara karşı oluşabilecek muhtemel ihlaller suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla, eser sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmaksızın; DivX, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP vesair formatlardaki eser, fonogram, yapım ve yayınların, CD, DVD gibi taşıyıcılar üzerinde, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması veya internet ortamında paylaşıma sunulması/satılması yasaktır. Aksi durumda FSEK ağır cezai müeyideler düzenlemiştir.

7. TAKLİT TASARIM ÜRÜNLERİ

Tasarımcı ürünlerinin kopyaları veya imitasyonları olan ürünlerin satışını kanun koyucu 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlemiştir. Buna göre;

Ceza hükümleri

Madde 61/A: Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Marka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıran kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde satmak, devretmek, kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Gürcan Partners bu kuruluşların kurumsal üyesidir:

8. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERİ

Her türlü veteriner tıbbi ürünlerinin satışı yasaktır.

28152 Sayılı Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik gereği;

Satış ile ilgili genel esaslar

Madde 34 – Veteriner tıbbi ürünlerin toptan satışı, bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıktan ruhsat almış veteriner ecza depoları ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ecza depolarında, perakende satışı ise eczaneler ile yine bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıktan veteriner tıbbi ürün perakende satış izni alan muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde yapılabilir. İnternet de dâhil olmak üzere belirtilen yerler dışında veteriner tıbbi ürün satılamaz. 

MADDE 50/4- Ürünlerin radyo, televizyon, gazete, dergi, internet gibi kitlesel iletişim vasıtalarıyla reklamı yapılamaz.

9. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI

2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği;

‘’Kültür varlıkları’’; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır.

Tabiat varlıkları”; jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan değerlerdir.

Bu kanun kapsamında yukarıda ifade edilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının gerekli olup olmadığının tespiti açısından “Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili Ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikteki” düzenlemeler doğrultusunda tasnif ve tescile tabi tutulur. Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli görülmeyen eserler ise sahiplerine bir belge ile iade edilir. Bu sebeple tasnif ve tescile ilişkin belgesi olmayan eserlerin satışının yapılmaması gerekmektedir. Aksi halde;

Madde 67 –Kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili olarak bildirim yükümlülüğüne mazereti olmaksızın ve bilerek aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Bildirimi yapılmamış olan kültür ve tabiat varlığını satışa arz eden, satan, veren, satın alan, kabul eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, bu durumda birinci fıkrada tanımlanan suçtan dolayı ayrıca cezaya hükmolunmaz.

 

Ayrıca 2933 Sayılı Madalya Ve Nişanlar Kanunu gereği;

Yasak tasarruflar

Madde 11 –Bu Kanuna göre verilmiş bulunan madalya ve nişanlar, hak edenlerce satılamaz, devredilemez, bağışlanamaz veya şekli değiştirilemez.

(Bunlar; Devlet Şeref Madalyası; Devlet Övünç Madalyası; Devlet Üstün Hizmet Madalyası; Devlet Savaş Madalyası ve Devlet Nişanı; Cumhuriyet Nişanı; Liyakat)

10. ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ

5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu 5. Maddesi 2. bendinde;

Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu tarafından sertifikalandırılmamış ürünler, organik ürün veya organik girdi adı altında satılamaz.

Ceza hükümleri

Madde 12- Bu Kanun hükümlerine uymayanlara uygulanacak cezaî hükümler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, on bin Türk Lirası idarî para cezası verilir

Görüleceği üzere organik ürün satışı için mutlaka yetkili kuruluşlarca sertifikasyon ve kontrol işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir.

11. UYUŞTURUCU YA DA BAĞIMLILIK YARATAN MADDELER

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu uyuşturucu madde satışını kati suretle yasaklamıştır;

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

Madde 188/3- Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

12. NUMARALI GÖZLÜK ÇERÇEVESİ, CAMI VE LENS SATIŞLARI

5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun gereği numaralı gözlük camı, gözlük çerçevesi satmak, gözlük montajı ve her türlü lensi satma yetkisi optisyenlik mesleğini icra eden optisyenlere verilmiş olup satışın en yüksek sağlık idaresinden alınan ruhsat çerçevesinde optisyenlik müessesesi adı altında gerçekleşmesi gerekmektedir. Zira kanun 14. Maddesinde;

Madde 14- Optisyen unvanını haiz olmadığı hâlde optisyenlik yapanlar veya optisyen olduğunu ilân edenlere otuz beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve müessesesi kapatılır.

Ücretsiz bir ön görüşme planlayın

13. TELSİZ SATIŞLARI

“Telekomünikasyon Kurumu” ve “Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği”ne uygun olmayan ve lisans gerektiren tüm telsizlerin internet üzerinden satışı yasaktır.

27527 Sayılı Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (Ket) Yönetmeliği 21. Maddesinde;

Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak telsiz cihaz ve sistemi satan, kuran veya bu telsiz cihaz ve sistemlerin türlerine göre bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler dışında değişiklik yapanlar hakkında Kurum tarafından Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca şikâyette bulunulur.

Örneğin; 446.00 – 446.200 frekans bantı aralığında alçak güçlü el telsizlerinin dışında hiçbir telsizin internet yolu ile satışlarına izin verilmemektedir.

Bunun dışında, belirtilen frekans bant aralığındaki alçak güçlü PMR ve Walky Talky olarak kullanılan ürünlerin satışlarına izin verilmektedir

14. SAĞLIK BEYANLI ÜRÜNLER

28670 Sayılı Sağlık Beyanı İle Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik sağlık beyanını şu şekilde tanımlamıştır;

‘’Sağlık beyanı’’ İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeleri,’’

Bu beyan ancak ilgi kuruluşların izni ile kullanılabilir. Onun dışındaki ürünlerin tanıtım ve satışı yasaklanmıştır.

Aynı Yönetmelik 12. Maddesine göre;

Tanıtım internet aracılığı ile yapılıyor ise 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.

15. ORGAN SATIŞI

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu  organ veya doku ticaretini yasaklamıştır;

Madde 91/3; Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kişi hakkında, birinci fıkrada belirtilen cezalara hükmolunur.

16. ŞANS OYUNLARI

Sonucu belli olmamış şans oyunlarına ait, bilet, kupon vb. belgelere ilişkin kanun koyucu lisans alınma zorunluluğu getirmiştir. Bu biletlerin satışını ancak lisans sahibi ile onun anlaştığı satış birimleri yapabilir.

27025 Sayılı Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi Ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ile şans oyunları düzenlenmiştir;

Satış birimleri

MADDE 32-Satış birimi yetkisi verilecek gerçek veya tüzel kişiler ile bunlara ait işyerlerinde aranan kriterler lisans sahibi tarafından belirlenerek İdarenin onayına sunulur. 

 Satış birimi yetkisi verilecek gerçek ve tüzel kişilerin mevzuatı gereği ilgili meslek odalarına kayıtlı olması gerekir. Yönetim Kurulu lisans süresince, kamu yararı veya tüketici haklarının korunması amacıyla belirlenen kriterlerde değişiklikler yapılmasını isteyebileceği gibi, lisans sahibi de günün gelişen koşullarına göre İdarenin önceden onayını almak suretiyle değişikliğe gidebilir.

 

Yukarıda saydığımız 16 ürün dışında birçok ürünün gerek internet gerek başka kanallar yoluyla satışı hakkında sınırlamalar ve yasaklar mevcuttur. Aşağıda internet üzerinden satışı yasak olan ürünler hakkında genel bir listeyi bulabilirsiniz.

SATILMAYA UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER

İnternet Üzerinden Satışı Yasak Olan Ürünler Listesi
 • Airbag ve ekipmanları
 • İlaç testleri
 • Alım-Satımı devlet iznine tabi olan ürünler
 • Alkollü içecekler
 • Ateşli silahlar ve bıçaklar
 • Askeri teçhizat
 • Canlı hayvan
 • Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
 • Dinleme cihazları
 • Hisse senedi, tahvil, bono
 • İnsan ve diğer canlı organları
 • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
 • Kopya ve bandrolsüz ürünler
 • Trafik Aygıtları,
 • Kültür ve tabiat varlıkları
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Promosyon ürünleri
 • Pornografik içerikli malzemeler
 • Radar dedektörleri
 • Reçeteli ilaçlar, Lensler ve Gıda Takviyeleri
 • Resmi kıyafetler ve üniformalar
 • Sahte veya Replika ürünler
 • Şans oyunları biletleri
 • Telsiz ve komünikasyon cihazları
 • Toplu elektronik posta adresi listeleri
 • TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
 • Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar
 • Uyuşturucu maddeler
 • Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
 • Yanıcı ve patlayıcı maddeler
 • Yasaklı yayınlar
 • Telif hakkını haiz ürünler
 • İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler
 • Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları
 • Mucizevi Tedavi Ürün veya Hizmetleri, Falcılık ve Büyücülük ve sair Hizmetler
 • Kişilik Hakları
 • Yasaklı Hayvan Türleri,
 • Fon & Hisse Senedi
 • Ürün özelliği taşımayan satışlar
 • Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler(Müstehcenlik Sınırını Geçtiği Takdirde)
 • Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
 • Sosyal Ağ ve Diğer İnternet Üyelik Hesapları
 • Uyuşturucu Maddeler
 • Emniyet Kemeri Adaptörü
 • Taşıtların Yönetim Sistemine Müdahale Amacıyla Kullanılan Cihaz ve Teçhizat
 • Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları

İnternet Üzerinden Satışı Yasak Olan Ürünler 

Av. Bedrettin Gürcan LLM, MA, Ph.D.c

Tüm hakları saklıdır. İnternet Üzerinden Satışı Yasak Olan Ürünler isimli bu makalenin tüm hakları Gurcan Partner Uluslararası Hukuk Bürosunu aittir. İşbu yazı sadece bilgi vermek amaçlı olup yazarlar veya firma herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Gurcan Partners İstanbul

ADRES
EMAIL

@: [email protected]

TELEFON

09.00-17.00 (Haftaiçi)

İstanbul Ofisi: +90 850 466 42 60

Daha fazla makale için Gürcan Journal'a göz atın
13 dil / 10 ülke

Sürecinizin tüm adımlarında size yardımcı olmak için buradayız.

Yakın Zamandaki Gönderiler

web sitesi sözleşmeleri

İNTERNET SİTELERİ VE E-TİCARET SİTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN HUKUKİ METİNLER

| Türkçe, Türkiye | No Comments
Bu yazımızda GÜRCAN Partners kurucu ortağı Av. Bedrettin Gürcan web sitesi sözleşmeleri ve diğer hukuki metinlerden bahsetmektedir.
Macaristan'da Emlak Almak

MACARİSTAN’DA EMLAK ALMAK I EV İŞYERİ ARAZİ

| Macaristan, Türkçe, Uncategorized | No Comments
Bu yazımızda Budapeşte ofisimizden Avukat Dr. Koppany Attila ve Gürcan Partners kurucu ortağı Av. Bedrettin Gürcan Macaristan'da Emlak Almak konusunu hukuki adım ve masraflarıyla inceleyeceklerdir.
Avrupa'da Şirket Kurmak

AVRUPA’DA ŞİRKET KURMAK

| Almanya, Avrupa, Estonya, Macaristan, Polonya, Sırbistan, Türkçe, Uncategorized | No Comments
Bu yazımızda Avrupa'da Şirket Kurmak konusunu çeşitli ülkeleri kıyaslayarak inceledik. Yurtdışında şirket kurmak için en avantajlı ülkeler hangileri?
Sırbistan'da Şirket Kurmak

SIRBİSTAN’DA ŞİRKET KURMAK I ŞİRKET TİPLERİ VE DETAYLAR

| Sırbistan, Türkçe, Uncategorized | No Comments
Bu yazımızda Sırbistan Niş ofisimizden Avukat Ana Dulovic ve Gürcan Partners kurucu ortapı Av. Bedrettin Gürcan Sırbistan'da Şirket Kurmak konusunu tüm hukuki adım ve detaylarıyla inceleyeceklerdir.

Lütfen bizimle iletişime geçin.

24 saat içinde size geri döneceğiz.

  close

  Subscribe to Gurcan Journal

  Sign up to get up-to-date information on legal, tax, and investment news in different countries.

  Leave a Reply